Δημοσιεύσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Download pdf

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας Download pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Notes 2016 Download pdf

Notes 2015 Download pdf

Notes 2014 Download pdf

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο - Ε Κ Θ Ε Σ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2013 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-5 ΤΟΥ Ν. 2166/1993 " ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23/01/2014 Download pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποφάσεων των Συνελεύσεων των Εταίρων των εταιρειών ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τη συγχώνευσή τους Download pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποφάσεων των Συνελεύσεων των Εταίρων των εταιρειών ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τη συγχώνευσή τους Download pdf